kancelaria adwokacka Warszawa-Ursynów

Prawo spadkowe

adwokat warszawa

Kancelaria oferuje Państwu pełen zakres usług w zakresie prawa spadkowego. Udziela porady prawne w zakresie między innymi sporządzenia testamentu, ustalenia kręgu spadkobierców i stwierdzenia praw do spadku, podziału spadku i odpowiedzialności za długi spadkowe. Prowadzi spory, w tym o dział spadku, o zachowek, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, o unieważnienie testamentu, czy darowizny.

Czym jest spadek?

To ogół praw i obowiązków zmarłego, który przechodzi na spadkobierców. Aby prawa i obowiązki mogły przejść na spadkobierców, muszą mieć one charakter cywilnoprawny (muszą być niezwiązane z prawem karnym ani administracyjnym – czyli związanym z organami władzy publicznej), majątkowy. Ponadto są prawa i obowiązki, które z mocy ustawy nie przechodzą na spadkobierców, gdyż są ściśle związane z osobą zmarłego lub przechodzą na inne określone osoby (np. środki z OFE na małżonka lub osoby uposażone).

Spadek to nie tylko aktywa, czyli majątek, który ma wartość lub przynosi korzyści np. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, pieniądze, itp., ale także długi.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co wchodzi w skład spadku, warto zasięgnąć pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku braku testamentu, dziedziczą osoby wskazane w ustawie. Są to przede wszystkim zstępni (czyli dzieci, a w dalszej kolejności wnuki itd.) oraz małżonek. Adwokat wyjaśni wszelkie możliwe wątpliwości związane z dziedziczeniem.

Wbrew zwyczajom, by nie rozmawiać na przyszłość o sytuacjach związanych ze śmiercią, warto, aby rodzina wiedziała, co się wydarzy w przypadku śmierci jednej z osób. Wiedza taka pozwoli, ustalić, czy nie potrzeba sporządzenia jakichkolwiek testamentów lub innych rozporządzeń majątkiem, by najlepiej zabezpieczyć niektórych członków rodziny na majątkowe skutki odejścia osób bliskich. Jak wynika z naszego doświadczenia, w rodzinach, w których wszyscy orientują się chociaż trochę w zasad prawa spadkowego, rzadziej dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji związanych ze sporem o spadek po osobie bliskiej. Spory takie powstają często z niewiedzy odnośnie przysługujących im praw do spadku. Zdarza się, że u źródeł tych konfliktów tkwią emocje, które nie pozwalają na realne spojrzenie na możliwości dochodzenia swoich praw.

Testamenty, pominięcie spadkobierców i wydziedziczenie.

Testament to rozporządzenie na wypadek śmierci, które zmienia zasady dziedziczenia. Są różne rodzaje testamentów. Najpopularniejsze to notarialny i własnoręczny. Jeśli decydujemy sporządzić własnoręczny testament, pamiętajmy, że nie może być on spisany na komputerze, na maszynie, czy przy pomocy innej osoby. Musi być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem oraz zawierać datę.

Sporządzenie ważnego testamentu to jednak nie wszystko. Warto skonsultować się z adwokatem i spytać się jakie będą skutki konkretnych rozporządzeń. Pamiętajmy, że podstawowym skutkiem testamentu może być zmiana spadkobiercy, czyli zmiana osoby lub osób, które dziedziczą ogół praw i obowiązków np. powołanie jako spadkobiercy innej osoby lub osób w miejsce spadkobierców ustawowych, czy zmiana proporcji, w których oni dziedziczą.

Czym inny jest zapis określonego składnika majątku np. samochodu, określonej osobie. Takie rozporządzenie testamentowe nie spowoduje co do zasady, że samochód stanie się własnością wskazanej osoby, tylko będzie ona miała roszczenie do spadkobierców o przeniesienie własności tego samochodu. Bezpośredni skutek w postaci przeniesienie własności konkretnej rzeczy po śmierci będzie miał jedynie tzw. zapis windykacyjny. Aby coś takiego ustanowić, należy udać się do notariusza.

Adwokat wyjaśni różnice między pominięciem spadkobierców ustawowych w testamencie, wydziedziczeniem. To ostatnie rozporządzenie testamentowe wymaga określonej w ustawie podstawy i skutkuje utratą prawa do zachowku przez osobę wydziedziczoną.

Unieważnienie testamentu

Mój rodzic zapisał wszystko obcej osobie? Czy mogę unieważnić taki testament? Kancelaria zajmuje się również takimi sprawami. Są one często skomplikowane i nie wolno ich lekceważyć. Udajmy się do adwokata, gdy tylko dowiemy się o wątpliwym testamencie.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Po zmianach z 2015 roku, w braku innego oświadczenia każdy spadek przyjmowany jest z dobrodziejstwem inwentarza. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnej sytuacji, jeśli okazałoby się, że odziedziczyliśmy więcej długów niż korzyści. Wymaga to sporządzenia spisu inwentarza. Czasem korzystniejsze jest odrzucenie spadku. Wybierzmy się do adwokata, jeśli mamy chociaż cień wątpliwości, że spadkodawca miał znaczne długi i mogą one przekroczyć aktywa spadkowe.

Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku. Pośredniczy także w załatwieniu spraw u notariuszu w celu sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia jest dokumentem, którymi spadkobierca legitymuje się jako spadkobierca. Bez tego dokumentu przykładowo nie sprzedamy mieszkania odziedziczonego po zmarłym.

Dział spadku

To postępowanie pozwoli podzielić konkretne składniki majątku między spadkobierców. Kancelaria prowadzi takie postępowania.

Zachowek

W przypadku pominięcia zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy, jeśli byliby powołani z mocy ustawy, a na mocy testamentu dziedziczy kto inny, należy im się zachowek w wysokości 1/2 lub 2/3 udziału spadkowego.

Zachowek jest roszczeniem, które można skierować do spadkobierców powołanych w testamencie. Należy się także w przypadku dokonania darowizn. Roszczenie to jak każde inne przedawnia się (obecnie 5 lat od ogłoszenia testamentu). Dlatego w przypadku niedojścia do porozumienia ze spadkobiercami, warto przyjść do Kancelarii i dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują. Sprawy o zachowek to częste sprawy sądowe, a Kancelaria prowadzi sprawy o zachowek, zarówno w imieniu uprawnionych do zachowku, jak i sprawy pozwanych o roszczenie z zachowku.

Jeśli zostałeś pozwany o zachowek, Kancelaria pomoże ci obniżyć jego wartość albo oddalić powództwo, jeśli roszczenie mogło być niezasadne.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Mój dłużnik zmarł i co dalej? Odziedziczyłam długi po moim ojcu, czy muszę je spłacać? Kancelaria odpowie na wszystkie takie pytania i poprowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Spadek za granicą. Testament zagraniczny, a nieruchomość w Polce?

Kancelaria współpracuje także z innymi kancelariami i prawnikami zagranicą. Pomoże rozwikłać sprawy transgraniczne.